تصاویر ۱۰ ماشین برتر لوکس در سال ۲۰۱۱


تصاویر ۱۰ ماشین برتر لوکس در سال ۲۰۱۱

 تصاویر 10 ماشین برتر لوکس در سال 2011

۱٫ ۲۰۱۱ Jeep Grand Cherokee

Base Price: $30,215

 

 

 تصاویر 10 ماشین برتر لوکس در سال 2011

 

 

۲٫ ۲۰۱۱ Lotus Evora

Base Price: $74,675

 

 

 تصاویر 10 ماشین برتر لوکس در سال 2011

 

 

 تصاویر 10 ماشین برتر لوکس در سال 2011

 

 

۳٫ ۲۰۱۱ Hyundai Sonata

Base Price: $19,395

 

 

 تصاویر 10 ماشین برتر لوکس در سال 2011

 

 

 تصاویر 10 ماشین برتر لوکس در سال 2011

 

 

۴٫ ۲۰۱۱ Toyota Sienna

Base Price: $25,270

 

 

 تصاویر 10 ماشین برتر لوکس در سال 2011

 

 

 تصاویر 10 ماشین برتر لوکس در سال 2011

 

 

 تصاویر 10 ماشین برتر لوکس در سال 2011

 

 

۵٫ ۲۰۱۱ Ford Mustang

Base Price: $22,145

 

 

 تصاویر 10 ماشین برتر لوکس در سال 2011

 

 

 تصاویر 10 ماشین برتر لوکس در سال 2011

 

 

۶٫ ۲۰۱۱ Ford F-250 Super Duty

Base Price: $28,020

 

 تصاویر 10 ماشین برتر لوکس در سال 2011

 

 

۷٫ ۲۰۱۱ Ford Fiesta

Base Price: $13,320

 

 

 تصاویر 10 ماشین برتر لوکس در سال 2011

 

 

 تصاویر 10 ماشین برتر لوکس در سال 2011

 

 

 تصاویر 10 ماشین برتر لوکس در سال 2011

 

 

 تصاویر 10 ماشین برتر لوکس در سال 2011

 

 

۸٫ ۲۰۱۱ Cadillac CTS Coupe

Base Price: $38,165

 

 

 

 تصاویر 10 ماشین برتر لوکس در سال 2011

 

 

 تصاویر 10 ماشین برتر لوکس در سال 2011

 

 

 تصاویر 10 ماشین برتر لوکس در سال 2011

 

 

۹٫ ۲۰۱۱ Infiniti M37/M56

Base Price: $47,125

 تصاویر 10 ماشین برتر لوکس در سال 2011

 تصاویر 10 ماشین برتر لوکس در سال 2011

10. 2011 Chevrolet Volt

Base Price: $41,000

 تصاویر 10 ماشین برتر لوکس در سال 2011

 تصاویر 10 ماشین برتر لوکس در سال 2011


Tag :

مرداد ۳۰م, ۱۳۹۰ | بازدید: